WEB :https://platjadarochessclub.cat/

LLISTA DE INSCRITS:

https://chess-results.com/tnr559515.aspx?lan=9&art=0&turdet=YES&flag=30

BASES:

                  BASES GENERALS

        VIII OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS

                    “VILA DE PLATJA D’ARO”

            Del 25 de juny al 3 de juliol del 2021

1.La participació en aquest OBERT implica el coneixement i acceptació tàcita de les

  presents BASES de joc, a més del màxim comportament esportiu, assistència a les

  sales de joc amb la deguda vestimenta, avisar amb l’anterioritat necessària si es

  sol·liciten byes en els tornejos corresponents, autoritzar la publicació de les dades

  personals   en   els   diferents   mitjans   de   comunicació   que   l’organització   consideri

  oportuns   per   a   la   necessària   difusió   de   l’esdeveniment   (llistats   de   resultats,

  classificacions, participants, partides, retransmissions, etc.)

2.Els torneigs es regiran per les presents Bases, les Lleis dels Escacs i per l’actual

    reglamentació de la FCE, FEDA i FIDE, normes a què queden subjectes tots els

    participants durant el desenvolupament de la competició. L’incompliment d’algun

  punt d’aquestes Bases pot comportar la pèrdua de la partida i fins i tot l’expulsió del

  torneig.

3.Les   BASES   oficials   de   l’OBERT   són   les   publicades   en   idioma   català   a   la   web

  oficial, no fent-se la Organització responsable dels possibles errors d’impremta o

  de traducció; podran ser traduïdes a altres llengües, i en cas de divergència entre

  el català i la resta de llengües sempre prevaldrà la versió catalana.

4.Quan   un   jugador   s’inscrigui   en   qualsevol   torneig,   els   àrbitres   realitzaran   les

    comprovacions   oportunes   d’ELO,   edat,   etc.   No   obstant   això,   no   eximeix   al

    participant de  la  seva   pròpia   responsabilitat  d’inscriure’s en  el   grup  correcte. Si

  durant el torneig es descobreix que qualsevol jugador està inscrit en un grup que

  no li correspon, pot ser expulsat de l’OBERT sense dret a reemborsament de cap

  quantitat.

5.L’organització   es   reserva   el   dret   d’efectuar   alguna   possible   modificació   puntual

  (previ   avís   a   l’inici)   en   horaris   i   número   de   rondes,   a   fi   de   millorar   el

    desenvolupament de L’OBERT, respectant sempre les indicacions i normes del

  CIRCUIT D’OBERTS INTERNACIONALS DE LA FCE.

6.El participant té l’obligació de comprovar les seves dades (nom i cognoms, ELO

  FIDE, FEDA i FCE, categoria, etc.) i byes en els llistats que es publiquin.

7.La   incompareixença   a   UNA   partida   SENSE   justificació   suposa   l’eliminació   del

  torneig.   Per   justificar   una   incompareixença,   i   per   tant   ser   aparellat   a   la   ronda

  següent, és imprescindible contactar amb l’organització abans de finalitzar la ronda

  en curs, per comunicar el desig de continuar en el torneig. Així mateix, es sol·licita

  al jugador que avisi a l’Àrbitre Principal si no vol continuar en el torneig.

8.Està prohibit fumar a tot el recinte de joc, excepte als llocs indicats per fer-ho.9.L’accés a la sala de joc per a participants i públic s’obrirà 20 minuts abans del

    començament de cada ronda, amb la finalitat de realitzar els procediments sanitaris

    relacionats amb el Covid-19. S’aplicaran els protocols anti-Covid de la Federació

    Catalana d’Escacs i de la Federació Española de Ajedrez.

10.Durant   una   partida   està   prohibit   tenir  telèfons   mòbils  o   qualsevol   altre   mitjà   de

    comunicació electrònic sense el permís de l’àrbitre dins el recinte de joc, llevat que

  estiguin completament desconnectats. Si tal dispositiu produeix un so, el jugador

  perdrà   la   seva   partida.   Aquell   jugador   que,   tenint   la   seva   partida   en   joc,   sigui

  sorprès   utilitzant   dispositius   electrònics   que   permetin   rebre   algun   tipus   d’ajuda

  (Ordinadors, PDA o similars) serà expulsat immediatament de la competició, sense

  dret a reemborsament de cap quantitat, a més d’informar degudament al Comitè de

  Competició de la FCE. En cas de sospita o denúncia, també comportarà l’expulsió

  negar-se a complir els requeriments arbitrals.

11.Els participants hauran de notificar a algun àrbitre quan vulguin absentar-se de la

  sala de joc en el transcurs de les seves partides. No està permès als jugadors

  accedir   a   la   Sala   d’Anàlisi,   a   la   seva   habitació,   absentar-se   del   recinte   de   joc,

  etcètera, mentre les seves partides estiguin en joc.

12.Es permetrà l’ús de càmeres fotogràfiques i de televisió els primers cinc minuts de

  cada ronda. El Director del Torneig o l’àrbitre principal podran autoritzar l’ús de

  càmeres fora d’aquest termini sempre que no resultin sorolloses i no molestin el

    desenvolupament normal del joc.

13.En finalitzar la partida, el jugador que hagi guanyat, o en cas de taules els dos

  jugadors,  hauran  de   comunicar  el   resultat   a   la   taula  arbitral   o   a   qualsevol   dels

  àrbitres.  En  cas de  no  fer-ho  així  i  no  comunicar el   resultat,  podrà  donar-se  la

  partida per perduda a ambdós jugadors. Un cop acabada la partida, els jugadors

  hauran de col·locar les peces a la seva posició original.

14.Als premis se’ls aplicarà la retenció a compte dels impostos legals establerts.

15.Desempats: S’aplicaran en aquest ordre en el Obert Internacional, Grups A i B:

    a)Buchholz mitjà (traient el millor i el pitjor resultat) amb ajustament FIDE.

    b)Buchholz total amb ajustament FIDE

    c)Particular (només en cas que tots els jugadors – siguin dos o més – empatats a

  punts i empatats en els anteriors desempats, hagin jugat entre ells).

    d)Performance recursiva.

16.Les decisions dels àrbitres a l’Obert Internacional i al Grup B podran ser apel·lades,

  per escrit i no més tard d’una hora de la finalització de la ronda en qüestió, davant

  el Comitè de Apel·lació de l’Obert, que estarà composat per el Director del Torneig,

  el Cap del Comité d’Apel·lació, l’Àrbitre Principal i dos jugadors, comptant a més

  amb dos altres jugadors com suplents. Les reclamacions del Comitè de Apel·lació

  de l’Obert seran inapel·lables i no impedirà el desenvolupament de la competició i

  seran enviades, un cop finalitzat el torneig, al Comitè de Competició de la FCE per  dirimir les responsabilitats dels implicats.

17.No es permetran anàlisis a la Sala de joc, podent-se realitzar, un cop acabada

  la partida, a la sala habilitada (Sala d’Anàlisi) per a tal fi si n’hi hagués.

18.No podran traslladar-se a la Sala Anàlisi els jocs utilitzats expressament per a

  la celebració de l’Obert.

19.El ritme de joc serà de 90 min + 30 seg/jugada a caiguda de bandera per al Grup A

  de l’Obert Internacional. El control de temps en el Grup B de l’Obert Internacional

  serà de 60 min + 30 seg/jugada.

20.El temps d’espera s’estableix en 30 minuts.

21.El jugador té dret a sol·licitar no ser emparellat en el cas que no pugui disputar

    qualsevol  de  les rondes. És el que  s’entén per “bye” o descans. Per cada  bye

  sol·licitat no se li assignarà cap punt.

22.La “planilla” original és propietat de l’organització i els jugadors tenen l’obligació

  de portar-la signada i amb el resultat correcte a l’àrbitre en finalitzar la partida, cas

  contrari la partida pot ser declarada perduda per ambdós jugadors. Aquest resultat

  signat per ambdós jugadors prevaldrà inclòs si fos incorrecte.

23.Els Grups A i B de l’Obert Internacional seran vàlids per a l’Elo FIDE, FEDA i

  FCE. El Grup A valdrà tanmateix per a normes internacionals.

24.L’organització   es   reserva   l’opció   d’incloure   qualsevol   modificació   addicional   que

  s’estimi convenient, sempre i quan respecti les normativa del XVII Circuit Català

  d’Oberts Internacionals d’Escacs 2021, Gran Premi Generalitat de Catalunya, donat

  que el VIIIè Obert Internacional “Vila de Platja d’Aro” forma part del Circuit Català.

25.Els participants en l’Obert autoritzen la publicació de les seves dades personals en

  els diferents mitjans de comunicació que l’organització consideri oportuns per a la

    necessària   difusió   de   l’esdeveniment   (llistats   de   resultats,   classificacions,

    participants, partides, retransmissions, etc.).

26.L’organització es reserva el dret d’admissió i permanència.

27.A més de les restriccions establertes en les bases de cada torneig, la organització

  es reserva el dret d’impedir la participació de jugadors en base a altres criteris, com

  per exemple baixades brusques en les llistes Elo anteriors a la disputa de l’Obert,

    baixades estranyes d’elo en determinats torneigs, etc.

        La inscripció a l’OBERT implica l’acceptació

                              de les presents bases.        BASES ESPECÍFIQUES

BASES VIII OBERT INTERNACIONAL, GRUP “A”

VEURE TAMBÉ BASES GENERALS

Poden participar jugadors amb llicència federativa en vigor i amb ELO FIDE obligatori**

(Torneig vàlid per al XVII Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2021). Vàlid per

ELO FCE-FEDA-FIDE, normes internacionals i catalanes.

Dies i horari de joc:

Divendres 25 de JunyOBERTURA DEL TORNEIG 16.00

Divendres 25 de JunyRonda 1A les 16.15 hores

Dissabte 26 de JunyRonda 2A les 09.30 hores

Dissabte 26 de JunyRonda 3A les 16.00 hores

Diumenge 27 de JunyRonda 4A les 16.00 hores

Dilluns 28 de JunyRonda 5A les 16.00 hores

Dimarts 29 de JunyRonda 6A les 16.00 hores

Dimecres 30 de JunyRonda 7A les 16.00 hores

Dijous 01 de JuliolRonda 8A les 16.00 hores

Divendres 02 de JuliolRonda 9A les 16.00 hores

CLOENDA DEL FESTIVAL I LLIURAMENT DE PREMIS

DISSABTE 3 DE JULIOL DE 14.00 A 15.00 HORES

Sistema de joc: Suís a 9 rondes, l’emparellament es realitzarà amb suport

informàtic (programa Swiss Manager).

Publicació d’emparellaments: En finalitzar cada ronda, a la sala de joc i a la web oficial.

Premis:

    CLASSIFICACIOGRUP A

                              1000 Euros + trofeu

1r

                              «Premi especial Ajuntament de Platja d’Aro»

2n600Euros + trofeu

3er400Euros + trofeu

4t250Euros

5è150Euros

6è100 Euros    CLASSIFICACIOGRUP A

1 r Tram fins a 2000 ELOPremi especial valorat en 50 Euros

2 n Tram fins a 2000 ELOPremi especial valorat en 30 Euros

1 r Tram ELO 2000-2200Premi especial valorat en 50 Euros

2 n Tram ELO 2000-2200Premi especial valorat en 30 Euros

Millor sots-18Premi especial valorat en 30 Euros + Trofeu

Millor VeteràPremi especial valorat en 30 Euros + Trofeu

TOTAL: 2720 Euros + trofeus

Els premis generals s’entregaran per estricte ordre de classificació. Tots els premis son

acumulables a excepció dels premis per tram d’Elo. Els premis especials necessiten

una   participació   mínima   de   cinc   jugadors   per   tram   o   categoria,   cas   contrari   es

declararan deserts. En cas d’accedir a més d’un premi amb igual import + trofeu, el premi

especial per tram d’Elo passarà al següent classificat del tram. Pels premis de tram es

considerarà en primer lloc, l’Elo FIDE. En el seu defecte, els participants amb elo FCE

se’ls tindrà en compte aquest, o l’Elo FEDA per a jugadors/es de la resta de federacions

territorials estatals sense Elo FIDE. Els jugadors/es que no pertanyen a la FCE i que no

tinguin Elo FIDE, o en el seu defecte Elo FEDA, no puntuaran per a trams.

Es considera “veterà” als nascuts abans de l’1 de gener de 1956.

És obligatòria l’assistència dels jugadors premiats al lliurament de premis (dissabte

3 de juliol al voltant de les 14 hores) per recollir el que hagin guanyat. En cas que

un jugador premiat no estigui present, perdrà el dret al premi.

Sala del joc: Saló “Niebla”, Hotel Aromar, c/. Empordà 28, Platja d’AroBASES VIII OBERT INTERNACIONAL, GRUP “B”

VEURE TAMBÉ BASES GENERALS

Poden participar jugadors amb llicència federativa en vigor, amb Elo FIDE inferior a 2200

punts o sense ELO FIDE i amb un ELO català inferior a 2299, sempre que no siguin MI o

GM. No poden participar jugadors que hagin superat els 2300 d’Elo FIDE els últims deu

anys, des de Juliol del 2011. Vàlid per Elo FIDE, FEDA i FCE.

Dies i horaris de joc:

Diumenge 27 de JunyOBERTURA DEL TORNEIG 09.30

Diumenge 27 de JunyRonda 1A les 09.45 hores

Dilluns 28 de JunyRonda 2A les 09.30 hores

Dimarts 29 de JunyRonda 3A les 09.30 hores

Dimecres 30 de JunyRonda 4A les 09.30 hores

Dijous 01 de JuliolRonda 5A les 09.30 hores

Divendres 02 de JuliolRonda 6A les 09.30 hores

Dissabte 03 de JuliolRonda 7A les 09.30 hores

CLOENDA DEL FESTIVAL I LLIURAMENT DE PREMIS

DISSABTE 3 DE JULIOL DE 14.00 A 15.00 HORES

Sistema de joc: Suís a 9 rondes, l’emparellament es realitzarà amb suport

informàtic (programa Swiss Manager).

Publicació d’emparellaments: En finalitzar cada ronda, al recinte de joc i en la

web oficial.

Premis:

      CLASSIFICACIOGRUP B

                                  300 Euros + trofeu

1r

                                  «Premi Especial Ajuntament Platja d’Aro»

2n200 Euros + trofeu

3er100 Euros + trofeu

4t70 Euros

5è50 Euros

6è30 Euros

Tram 1801 – 2000 ELOPremi valorat en 30 Euros

Tram 1601-1800 ELOPremi valorat en 30 Euros

Tram fins a 1600 ELOPremi valorat en 30 Euros      CLASSIFICACIOGRUP B

 Millor sots-18Premi valorat en 30 Euros + Trofeu

Millor VeteràPremi valorat en 30 Euros + Trofeu

TOTAL: 900 Euros + trofeus

Els premis generals s’entregaran per estricte ordre de classificació. Tots els premis son

acumulables a excepció dels premis per tram d’elo. Els premis especials necessiten

una   participació   mínima   de   cinc   jugadors   per   tram   o   categoria,   cas   contrari   es

declararan deserts. En cas d’accedir a més d’un premi amb igual import + trofeu, el premi

especial per tram d’ELO passarà al següent classificat del tram. Pels premis de tram es

considerarà en primer lloc, l’Elo FIDE. En el seu defecte, els participants amb Elo FCE

se’ls tindrà en compte aquest, o l’Elo FEDA per a jugadors/es de la resta de federacions

territorials estatals sense Elo FIDE. Els jugadors/es que no pertanyen a la FCE i que no

tinguin Elo FIDE, o en el seu defecte Elo FEDA, no puntuaran per a trams.

Es considera “veterà” als nascuts abans de l’1 de gener de 1956.

És obligatòria l’assistència dels jugadors premiats al lliurament de premis (dissabte

3 de juliol al voltant de les 14 h.) per recollir el que hagin guanyat. En cas que un

jugador premiat no estigui present, perdrà el dret al premi.

Sala del joc: Saló “Niebla”, Hotel Aromar, c/Empordà 28, Platja d’AroINSCRIPCIONS I RESERVES

DATES BANCARIS PEL FER ELS PAGAMENTS D’INSCRIPCIÓ I/O ALLOTJATMENT

Tots els jugadors/es que s’allotgin als hotels recomanats per l’organització tindran

un   50%   de   descompte   en   el   preu   de   la   inscripció.  (Veure   punt  “Oferta   especial

d’allotjament més inscripció per als jugadors del Festival”.)

Últim dia pel pagament pel banc: divendres 18 de juny de 2021

Compte Bancari pagament inscripcions:

C/C. Banco BBVA 0182-5117-01-0201577611

Reserves fora d’Espanya:

SWIFT = BBVAESMM;

IBAN = ES38 0182 5117 0102 0157 7611

IMPORTANT: Els pagaments al compte d’inscripció, tant si es fan per

transferència bancària com en efectiu, hauran de justificar-se,

preferentment per e-mail escanejats a info@platjadarochessfestival.cat

Han de constar amb claredat el nom i cognoms de la persona que participa a l’Obert,

independentment de qui efectuï l’ingrés. Els pagaments d’inscripcions per banc es podran

fer   fins   el   divendres   18   de   juny.   Els   abonaments   posteriors   a   aquesta   data,   es   faran

directament a l’arribada a l’hotel, el 25 de juny abans de les 12.00 hores.

Tota persona pot inscriure al torneig escollit, ho farà de la següent manera:

PER   INTERNET:  omplint   el   formulari   a   la   web   www.platjadarochessfestival.cat,   per

telèfon al   636.439.036   (*)   o   bé   per   e-mail   a  info@platjadarochessfestival.cat  (fent

constar nom i cognoms/club/Elo FIDE/Elo FEDA/Elo FCE/data naixement); adjuntant rebut

de pagament de la inscripció i/o de reserva de l’hotel en format PDF, JPG o DOC, fins el

divendres 18 de juny de 2021 a les 22 h. A partir d’aquesta data l’organització es reserva

el dret d’acceptar les inscripcions.

(*)   Les   inscripcions   fetes   per   telèfon   requereixen   igualment   la   seva   confirmació   pel

INTERNET no seran vàlides les inscripcions fetes exclusivament per telèfon.INSCRIPCIONS GENERALS

Open Grup A:Generals, 60€. Sub-18 i veterans (+65) 50€.

                        Generals, 50€ abans del 01.06.2021

                        Sub-18 i veterans (+65), 40€ abans del 01.06.2021

Open Grup B:Generals, 50€. Sub-18 y veterans (+65) 40€

                        Generals, 40 € abans del 01.06.2021

                        Sub-18 i veterans (+65), 30€ abans del 01.06.2021

Open Grup A  + Grup B:Generals, 85€, sub-18 i veterans (+65) 75€

                        Generals, 75 € abans del 01.06.2021

                        Sub-18 i veterans (+65), 60€ abans del 01.06.2021

A més, s’aplicaran els següents descomptes:

1)Oferta d’Allotjament + Inscripció: veure el següent punt (50% descompte en la

inscripció).

2)Oferta jugadors del mateix club: per cada 4 inscrits, una inscripció gratuïta.

Els jugadors allotjats als hotels recomanats per l’organització i que hagin fet la

seva reserva a traves del Club d’Escacs Platja d’Aro tenen un descompte del 50%

de la quota d’inscripció.

PLACES LIMITADES A 50 JUGADORS per grup. No s’admetran inscripcions a partir

de 16.30 hores del dia 23 de Juny de 2021.

      OFERTA ESPECIAL D’ALLOTJAMENT MÉS

                                INSCRIPCIONS

        VIII OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS

                    “VILA DE PLATJA D’ARO”

HOTEL AROMAR ****ADULTSNENSFins 1/6A partir 1/6

Habitació Individual (AD)10900945

Habitació Doble (AD)201.1001.155

Habitació Triple (AD)211.1801,225

Habitació Triple (AD)301,3501,415

Els preus són per habitació i inclouen la quota d’inscripció, allotjament, i esmorzar

buffet. No inclou la taxa turística de Catalunya (0,99 € per adult (major de 16 anys) i per

dia, que s’haurà d’abonar en efectiu a l’hotel).HOTEL HIPICA PARK* DESCOMPTE 50% DE QUOTA D’INSCRIPCIO

HOTEL HIPICA PARK *ADULTSNENSFins 1/6A partir 1/6

Habitació individual (només

                                      10

allotjament)

Habitació doble (només allotjament)20

Habitació triple (només allotjament)30

Els   preus   són   per   habitació   i   inclouen   allotjament   +   50%   quota   d’inscripció.  No

inclou la taxa turística de Catalunya (0,50 € per adult (major de 16 anys) i per dia, que

s’haurà d’abonar en efectiu a l’hotel).

APARTAMENTS   KOSIDLO   (RESERVA   FINS  A   05/06/2021   AMB   UN  PAGAMENT   DEL  25%   DEL

TOTAL) DESCOMPTE 50% DE LA QUOTA D’INSCRIPCIO

                                  NúmPrepagamentPagament

APARTAMENTOS KOSIDLOTotal

                                persones25%Final 75%

Margarita 12475118,75356,25

Margarita 13717179,25537,75

Margarita 14900225675

Sabina2475118,75356,25

Sabina4987246,75740,25

Margarita 22556139417

Pinell3725181,25543,75

Els   preus   són   per   apartament/estudi   i   inclouen   50%   de   la   quota   d’inscripció,   el

subministrament d’aigua, llum, gas i internet Wi-Fi, tovalloles i la roba de llit. També

s’inclou   pàrquing   per   a   un   vehicle   /   apartament.   També   inclou   la   taxa   turística

deCatalunya (0,50 € per adult (major de 16 anys) i per dia. S’han de reservar fins al

05/06/2021 amb lliurament del 25% de la reserva.

Per a que la oferta sigui vàlida s’haurà d’efectuar el pagament al compte del Banco

BBVA ES38-0182-5117-01-0201577611 (Club d’Escacs Platja d’Aro), indicant nom i

cognoms dels participants i/o acompanyants.

Les   inscripcions   es   podran   fer   omplint   el   formulari   a   la   web

www.platjadarochessfestival.cat,   per   telèfon   al   636.439.036   o   bé   per   e-mail   a

info@platjadarochessfestival.cat  (fent constar  nom  i   cognoms/club/Elo   FIDE/Elo   FEDA/

Elo FCE/data naixement); adjuntant rebut de pagament de la inscripció i/o de reserva de

l’hotel en format PDF, JPG o DOC, fins el divendres 22 de juny a les 22 hs. A partir

d’aquesta data l’organització es reserva el dret d’acceptar les inscripcions.COMITÈ ORGANITZADOR

Director del Festival: Jordi Díaz Comas

Adjunt direcció: Vladimir Volkov

Secretaria i relacions públiques: Cristina Lavriv

Àrbitre Principal: AI Vladimir Zaiats

Àrbitres Adjunts: per determinar

Cap del Comitè d’Apel·lació: AI Carlos Salgado Allaria

RESUM DIARI D’ACTIVITATS

Dia 25 de juny, divendres

16:00 hObertura del VII Festival Internacional d’Escacs «Vila de Platja d’Aro»

16:15 hRonda 1 Obert Internacional

Dia 26 de juny, dissabte

09:30 hRonda 2 Obert Internacional

16:00 hRonda 3 Obert Internacional

Dia 27 de juny, diumenge

09:30 hRonda 1 Grup «B»

16:30 hRonda 4 Obert Internacional

Dia 28 de juny, dilluns

09:30 hRonda 2 Grup «B»

16:00 hRonda 5 Obert Internacional

Dia 29 de juny, dimarts

09:30 hRonda 3 Grup «B»

16:00 hRonda 6 Obert Internacional

Dia 30 de juny, dimecres

09:30 hRonda 4 Grup «B»

16:00 hRonda 7 Obert Internacional

Dia 01 de juliol, dijous

09:30 hRonda 5 Grup «B»

16:00 hRonda 8 Obert Internacional

Dia 2 de juliol, divendres

09:30 hRonda 6 Grup «B»

16:00 hRonda 9 Obert Internacional

Dia 3 de juliol, dissabte

09:30 hRonda 7 Grup «B»

10:00 hMatx amistós Barcelona – Platja d’Aro

13:00 hLliurament de premis

14:00 hDinar germanor Barcelona – Platja d’Aro